Avtalsvillkor

Användaravtal

Avtal mellan kund och leverantören av tjänsten Wikinggruppen. Avtalet gäller fr.o.m. ovanstående datum och löpande. Avtalet kan ändras av Wikinggruppen utan tidigare avisering.

§1 Tillgänglighet & Kostnader
Tjänsten Wiking SMS är tillgänglig för, av Wikinggruppen godkända företag & föreningar.
Kostnaden för att skicka SMS är fnv SEK 1,00 /per SMS. Vid ev. höjning av nätoperatörernas leveransavgift kan priset komma att förändras utan avisering. Kostnader för skickade SMS betalas i efterskott via faktura med betalningsvillkor 20 dagar netto. Wikinggruppen äger rätt att omedelbart stänga kunds konto om denna inte fullföljer sina betalningsskyldigheter. Samtliga prisangivelser är angivna exkl moms.

§2 Kunduppgifter
Uppgifter hos Wikinggruppen behandlas eller vidarsäljs ej till tredjepartsföretag. E-postadresser kan komma att användas i informationssyften från Wiking Gruppen.

§3 Antispampolicy
Wikinggruppen äger rätt att säga upp abonnemanget om abonnenten visar upp en felaktig hantering av tjänsten. All typ av spam och flooding, utskick av oönskade meddelanden i orimlig proportion leder till omedelbar avstängning.

§4 Brott mot svensk lagstiftning
Wikinggruppen följer svenska lagar och förordningar och överträdelser mot dessa meddelas till berörd myndighet.

§5 Nätiketten
Den allmänna Nätiketten gäller självklart även hos Wikinggruppen

§6 Avsluta konto
Kund kan när som helst avsluta kontot genom att skicka ett mail till Wikinggruppen.

§7 Leverans
Wikinggruppen gör sitt yttersta för att se till att alla meddelanden når sitt mål på snabbast möjliga sätt. Leveransen är dock beroende av nätoperatörer, mobiltelefoner samt i viss mån ISP:er, således kan Wikinggruppen ej garantera leverans eller leveranstider.

§8 Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Wikinggruppen

§9 Ansvarsfriskrivning
Wikinggruppen kan inte utöva någon kontroll över vilken information eller material som Wikinggruppens kunder förmedlar och skall inte hållas ersättnings eller skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott eller liknande. Wikinggruppen skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller Wikinggruppens datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Wikinggruppen skall inte heller hållas skadeståndsskyldig för indirekt förlust, följdskada innefattande bl a produktions och inkomstbortfall, förlust av data skada på annans egendom, anspråk för utomstående. Kund är skyldig att betala ev STIMpengar för de ev ringsignaler och musikfiler som skickas ut. Allt ansvar för innehåll ligger således hos kund.

§10 Force major
Wikinggruppen skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Wikinggruppen inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl a anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelser eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi.

Okej, jag har läst avtalet!